Zakelijke kant

Inzicht Werkt staat sinds 1-1-2015 als eenmanszaak met eigenaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kamer van Koophandelnummer

Handelsnaam: Inzicht Werkt
KvK -nummer 64501248

Algemene Voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van Inzicht Werkt

 1. Algemeen

1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer Inzicht Werkt, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64501248, die deze voorwaarden hanteert. Dienstverlening: Specialistische zakelijke dienstverlening, maatschappelijk advies, coaching en maatschappelijk werk. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de Opdrachtnemer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 1. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever schriftelijk of via elektronische de aanbieding van de Opdrachtnemer aanvaard.

2.3 Als de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer mondeling, schriftelijk e/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

 1. Prijs

Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven.

 1. Adviezen

De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Opdrachtnemer die geen betrekking hebben op de aangegane overeenkomst

 1. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

 1. Uitvoering van de opdracht

6.1 De Opdrachtnemen verplicht zich de overeengekomen dienstverlening uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de actuele stand van het vakgebied.

6.2 Opdrachtnemer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd.

 1. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 De Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende ernstige omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die hem de uitvoering van de benodigde werkzaamheden belet.

7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.

7.3 Omstandigheden die een overmachtssituatie voor de Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en extreme verkeerssituaties.

 1. Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

8.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en brengt de Opdrachtnemer de hieruit voortvloeiende kosten bij de Opdrachtgever in rekening.

 1. Betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden in Euro’s binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door opdrachtnemer aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen.

9.2 Bezwaren tegen het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij de Opdrachtgever een klacht indient in overeenstemming met artikel 13.1 van deze voorwaarden.

9.3 Bij niet nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Opdrachtgever.

 1. Annulering

Bij annulering door de Opdrachtgever gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende bepalingen:

10.1 a Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening brengt Opdrachtnemer geen annuleringskosten in rekening.

10.1b Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, ontvangt de Opdracht nemer 50% van de afgesproken geldsom.

10.1c Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening is Opdrachtgever het volledige bedrag schuldig dat is overeengekomen.

 1. Ontbinding

11.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtnemer heeft in die gevallen voorts het recht om onmiddellijk voldoening te vorderen van wat hem toekomt.

11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan de Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. In geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid is de Opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Klant.

11.3 Indien de Opdrachtgever ook na in gebrekestelling een behoorlijk nakoming door de Opdrachtnemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.4 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Opdrachtnemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 1. Geschillen

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement.

 1. Aansprakelijkheid

13.1 De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren.

Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

13.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

13.1b De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de dienstverlening.

13.1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

13.1d De door Opdrachtnemer te vergoeden schade wordt gematigd indien de door de Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen dienstverlening gering is in verhouding tot de omvang van de door De Opdrachtgever geleden schade.

13.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp de Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

14 Toepasselijk recht en forumkeuze

Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.